Fundacja

Statut Fundacji

ks. Proboszcz Andrzej Wierzbicki

 

 

STATUT FUNDACJI PRZYJACIÓŁ SANKTUARIUMKU CZCI CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOSKIEJ BOGORYJSKIEJ

 

 

I

 

 

Postanowienia ogólne

 

 

§ 1

 

 

Fundacja pod nazwą : ?FUNDACJA PRZYJACIÓŁ SANKTUARIUM KU CZCI CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOSKIEJ BOGORYJSKIEJ? zwana dalej ?Fundacją? ustanowiona przez proboszcza parafii pod wezwaniem św.Trójcy w Bogorii, księdza Andrzeja Wierzbickiego będącego organem osoby prawnej parafii na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 5 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy ?o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego?,zwanego dalej ?Fundatorem? ? aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Ewę Sochacką w kancelarii Notarialnej w Sandomierzuza numerem repertorium A nr:1451/2009 z dnia 17-02-2009 dnia 17-02-2009 , działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 16 kwietnia 1984r. tekst jedn. Dz.U. Nr 46, poz. 203 z 1991r. oraz niniejszego statutu.

 

 

§ 2

 

 

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

 

 

§ 3

 

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Bogoria, powiat Staszów, województwo Świętokrzyskie

 

 

§ 4

 

 

Właściwym ministrem ze względu na cele fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 

§ 5

 

 

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznychFundacja może prowadzić działalność w kraju jak i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 6

 

 

 1. Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: ?Fundacja Przyjaciół Sanktuarium ku Czci Cudownego Obrazu Matki Boskiej Bogoryjskiej?.
 2. Fundacja może używać pieczęci prostokątnej z napisem:?Fundacja Przyjaciół Sankturium ku Czci Cudownego Obrazu Matki Boskiej Bogoryjskiej? wraz z oznaczeniem numeru rejestrowego fundacji, a także ewentualnego znaku graficznego.

 

§ 7

 

 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale, dyplomy i tytuły honorowe, nagrody i wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

 

 

II

 

 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

 

§ 8

 

 

Fundacja została powołana w celu:

 

 1. Podnoszenia świadomości wiernych w kraju i za granicą dotyczącej obrazu ku czci Matki Boskiej Bogoryjskiej.
 2. Działań na rzecz renowacji i konserwacji cudownego obrazu, wystroju sanktuarium i jego otoczenia.

 

 

§ 9

 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

Organizowanie i wspieranie działań w zakresie:

1)szerzenia czci obrazu Matki Boskiej Bogoryjskiej.

2)upowszechniania wiedzy w kraju i za granicą o cudownym obrazie Matki Boskiej Bogoryjskiej.

3)sprawowania opieki duchowej i duszpasterskiej nad pielgrzymami przybywającymi do cudownego obrazu Matki Boskiej Bogoryskiej.

4)gromadzenia i archiwizowania dokumentów potwierdzających cudowną moc obrazu Matki Boskiej Bogoryjskej.

5)współpracy z placówkami oświatowo ? kulturalnymi działającymi na terenie parafii w celu propagowania wiedzy o cudownym obrazie Matki Boskiej Bogoryjskiej.

6)organizowania konkursów dla dzieci dotyczących wiedzy na temat cudownego obrazu Matki Boskiej Bogoryjskiej i fundowanie nagród laureatom konkursu.

7)krzewienia i kultywowania miejscowych zwyczajów związanych z cudownym obrazem Matki Boskiej Bogoryjskiej.

8)prac konserwatorskich w sanktuarium i jego otoczeniu.

 

 

 

 

III

 

 

MAJĄTEK I DOCHODY
 

 

 

§ 10

 

 

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), wymieniony w akcie notarialnym ustanowienia Fundacji, oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości a także inne prawa majątkowe nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

 

§ 11

 

 

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem

 

 

§ 12

 

Dochody Fundacji pochodzą z :

 

 1. darowizn, spadków i zapisów,
 2. subwencji i dotacji osób prawnych,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. dochodów z praw majątkowych, lokat kapitałowych, dywidend i innych prawnie dopuszczonych dochodów.

 

§ 13

 

 

Dochody z subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

 

 

§ 14

 

 

 1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny, dotacji lub subwencji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 500,00 zł (pięćset złotych) lub 500,00 EUR (słownie: pięćset EUR) gdy są to osoby zagraniczne, uzyskują tytuł sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.

 

 

§ 15

 

 

Zabronione jest:

 1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem FUNDACJI w stosunku do członków, pracowników oraz ich osób bliskich z którymi pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 2. Przekazywanie majątku FUNDACJI na rzecz członków lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach,
 3. Wykorzystywanie majątku FUNDACJI na rzecz członków lub pracowników lub ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu FUNDACJI.
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

 

IV

 

 

ORGANY FUNDACJI I ICH ORGANIZACJA

 

 

§ 16

 

 

Organami Fundacji są:

 

 1. Rada Fundacji
 2. Zarząd Fundacji

 

 
RADA FUNDACJI

 

 

§ 17

 

 

 1. Rada Fundacji, zwana dalej ?Radą?, jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.
 2. W skład Rady wchodzi 3 członków powoływanych przez Fundatora na okres 3 lat. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 3. Członkowie Rady mogą być odwoływani przez Fundatora przed upływem kadencji z przyczyn ? jak członkowie Zarządu ? wymienionych w § 22 Statutu.
 4. Członek Rady nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.
 5. Rada działa według zasad określonych w uchwalonym przez siebie regulaminie.
 6. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje bezpłatnie. Członkom Rady nie przysługuje zwrot wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Fundacji. Członkom Rady nie przysługuje także wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady.
 7. Posiedzenie Rady zwołuje jej Przewodniczący nie rzadziej niż jeden raz na 6 miesięcy. W posiedzeniach Rady uczestniczy Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego członek.
 8. Posiedzenia Rady w sprawach pilnych mogą być zwołane w każdym czasie na wniosek Prezesa Zarządu.

 

 

§ 18

 

 

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 

 1. Ustalanie ? w porozumieniu z Fundatorem ? głównych kierunków działania Fundacji oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizacją.
 2. Zatwierdzanie- w porozumieniu z Fundatorem ? rocznych planów działania Fundacji i preliminarza wydatków związanych z działalnościąFundacji.
 3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków, zwłaszcza w sprawach majątkowych przedkładanych przez Zarząd.
 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie ? w porozumieniu z Fundatorem ? sprawozdań z działalnościZarządu oraz udzielanie mu absolutorium.
 5. Opiniowanie zmian statutu Fundacji.
 6. Zatwierdzanie regulaminów działania Zarządu określających m.in. uprawnienia i obowiązki poszczególnych członków zarządu.
 7. Powoływanie ? w razie potrzeby ? Komisji i zlecanie jej dokonanie kontroli działalności finansowej Fundacji.
 8. Opiniowanie wniosków o likwidację Fundacji.

 

§ 19

 

 

 1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał.
 2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów z tym, że dla ich prawomocności wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
 3. Każdy członek Rady ma jeden głos, przy równej ich liczbie decyduje głos przewodniczącego obrad.

 

§ 20

 

Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele odpowiednich instytucji i organizacji, zwłaszcza tych,których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Udział tych osób w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

 

 

ZARZĄD FUNDACJI

 

 

§ 21

 

 

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej ?Zarządem? składa się z 3 członków. Członków Zarządu powołuje Fundator na okres 3 lat. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza. W skład Zarządu wchodzi Fundator.
 2. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie w razie:
  1. Złożenia rezygnacji;
  2. Podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu;
  3. Choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji członka Zarządu;
  4. Niespełnienia obowiązkówczłonka Zarządu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy;
  5. Nienależytego wykonywania funkcji członka Zarządu;
  6. Istotnego naruszenia postanowień statutu.

 

§ 22

 

 

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd działa zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Radę Fundacji określającym m.in. obowiązki i uprawnienia poszczególnych członków Zarządu.
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 

§ 23

 

 

Zarząd Fundacji:

 1. Opracowuje projekty rocznych i wieloletnich programów działalności Fundacji oraz projekty preliminarzy wydatków Fundacji.
 2. Kieruje bieżącą działalności Fundacji oraz zarządza jej majątkiem.
 3. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji.
 4. Ponosi odpowiedzialność za realizację celów statutowych Fundacji oraz wyniki działalności finansowo ? gospodarczej.
 5. Przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny i zapisy.
 6. Występuje z wnioskami w sprawach zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji.

 

§ 24

 

 

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes lub wiceprezes.

 

 

§ 25

 

 

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa.

 

 

 

 

V

 

 

GOSPODARKA FINANSOWA FUNDACJI

 

 

§ 26

 

 

 1. Gospodarka finansowa i ewidencja księgowa Fundacji prowadzona jest według zasad określonych w stosownych przepisach prawa.
 2. Wydatki w walutach obcych ponoszone w kraju i za granicą finansowane są przez Fundację według zasad ustalonych w przepisach prawa.

 

VI

 

 

ZMIANA STATUTU

 

 

§ 27

 

 

 1. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji.
 2. Decyzje w sprawach zmiany statutu podejmuje Fundator na wniosek Zarządu i Rady Fundacji.

 

 

VII

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§ 28

 

 

 1. Fundacja może ? dla osiągnięcia swoich celów ? połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.
 3. Decyzje o połączeniu podejmuje Fundator na wniosek Zarządu i Rady Fundacji.

 

§ 29

 

 

 1. Fundacja ulega likwidacji jeżeli zostały osiągnięte cele dla których została powołana lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator na wniosek Zarządu i Rady Fundacji.
 3. Majątek Fundacji, pozostały po jej likwidacji, przekazany zostanie ? z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach ? na rzecz parafii św. Trójcy w Bogorii.

 

§ 30

 

 

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

 

§ 31

 

 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce.

 

 

 

 

 

Własnoręczny podpis Fundatora